Hva er FESTER og FESTETID

Skrevet at: Rigmor Halsli

september 2021

Kutt bildet i høyda og blur ut synbar tekstKutt bildet i høyda og blur ut synbar tekst

I denne artikkelen ønsker vi å belyse to uttrykk som alle møter når de skal begrave sine nærmeste, men mange ikke er kjent med: Fester og Festetid. Disse uttrykkene er også viktige å forstå når man skal kjøpe gravstein. 

 

Først gir vi en kort forklaring på begge uttrykkene, for så å gå litt mer inn på hva disse betyr i praksis. 

 

Hva betyr «fester» for en grav?

Den personen som har det offisielle ansvaret for en grav kalles fester. Dette er ofte noen i avdødes nærmeste familie - ofte den som besørger det prakriske med gravferden. Man blir fester når man signerer festebrevet, altså avtalen med gravplassmyndigheten ved valg av grav. 

 

Hva betyr festetid?

Selv om mange tenker det er naturlig at en grav blir stående til «evig tid» så er der slik at graver gjenbrukes. Når man har «festet en grav» så er det en viss tid man har den graven. I utgangspunktet er det 20 år, men det kan i de fleste tilfeller forlenges med 10 år i gangen mot betaling. 

 

Fester, festetid og gravstein

Når dere bestiller gravstein fra oss, må vi søke om godkjenning fra gravplasssmyndigheten der gravstøtten skal monteres. Gravplassmyndigheten vurderer både om monumentets størrelse og om eventuell dekorasjon/tilbehør er innenfor de reglene som gjelder for den aktuelle graven. De sjekker også ofte om det er fester som har bestilt gravsteinen - dette siden det er fester som kan bestemme hvilket gravminne som kan settes opp på graven. 

Disse reglene er skrevet i kirkegårdens vedtekter og det kan være forskjellige regler på forskjellige deler av samme kirkegård. De ser også ofte over at det er riktig data som skal stå på gravsteinen. Les mer om søknad om godkjenning av gravminne i denne artikkelen.

 

Mer om fester av grav

En fester er personen som av gravplassmyndighetene har fått rettigheten til å bestemme over et gravsted. 
En fester kan kun være énperson og denne personen registreres i et festebrev som igjen blir satt inn i gravregisteret. Kort og godt, den som er registrert som snsvarlig for en grav. 

 

Rettigheter og plikter en fester har:

  • Bestemmer over hvem som kan begraves på gravstedet

  • Bestemme hvilket gravminne/gravstein som kan settes opp og hva som skal stå på denne

  • Avgjøre om feste skal forlenges etter at gravminnet har stått i de første 20 frie årene

  • Betale for festeavgiften når fritt feste utgår etter 20 år

  • Fester har også etter loven en plikt til å holde graven i hevd. Dette går hovedsaklig ut på å etterse om gravminnet på en eller annen måte er til fare for andre. Dette kan for eksempel være at gravsteinen står i fare for å velte. Gravplassmyndigheten kan i slike tilfeller legge ned eller fjerne gravsteinen for å forebygge skade.

Et feste kan ikke overføres til en annen person uten samtykke fra gravferdsmyndigheten.

Hvis festeren for en grav dør, skal dødsboet gi beskjed til gravplassmyndigheten om hvem som ønskes som ny fester.

Hvis den som gravlegges står som fester for egen grav, går ansvaret over til den som har rett til å sørge for gravferden.

En erklæring om ønsket person for overtakelse av feste kan gjøres på forhånd og den må da være underskrevet og datert. 
Hvis det ikke er noen erklæring, vil avdødes nærmeste etterlatte over 18 år være den som har ansvaret, også for festet. Definasjon på nærmeste etterlatte gjøres i henhold til lovs tekst satt til denne rekkefølgen: ektefelle, barn, foreldre… Dette kan dere lese mer om i denne linken til Lovdata.

Litt mer om festetid?

Festetid kan enkelt forklares som en leietid for gravstedet. 
Ved opprettelse av ny grav vil det automatisk være fri festetid i 20 år. 
Ved ny begravelse/urnenedsettelse i eksisterende grav vil festetiden nullstiles for hele gravstedet og det blir festet for nye frie 20 år.

20 år etter siste gravlegging på gravstedet, vil fester få spørsmål om å forlenge festetiden, da med 10 år av gangen. Gravplassmyndighetene vil da som oftest kreve en festeavgift for hele gravstedet. Hvor mye det koster varierer en del mellom de ulike kommunene. Hvis denne festeavgiften ikke blir betalt innen 6. måneder vil gravstedet falle tilbake til gravplassmyndigheten, gravminnet kan bli fjernet og graven bli festet av noen andre.

 

Det er derfor viktig at den som står som fester for et gravsted, oppdaterer sin kontaktinformasjon og gjør seg tilgjengelig for gravplassmyndighetene.

 

Hver enkelt gravplassmyndighet kan ha lokalt tilpassede regler og retningslinjer, så det vil være lurt å sjekke hva som gjelder i sin kommune, men på generelt grunnlag gjelder informasjonen i denne artikkelen de fleste steder i Norge.